menu
Anh-Thi DINH

List of apps

Posted on 22/10/2018, in Others.

My collection of good apps.

Multi-platforms

 1. XDM (downloader)
 2. AdGuard : cookies, ads protector (giới thiệu từ Tôi Đi Code Dạo).

Windows

 1. ScreenToGif : quay phim màn hình rùi xuất ra file gif.
 2. Lightweight pdf reader (để xem nhanh 1 file pdf): nên mở bằng Chrome! hoặc Sumatra PDF
 3. Big Stretch Reminder: nhắc nhở thư giãn khi làm việc lâu với máy tính.

Linux

 • Workrave : nhắc nghỉ ngơi khi làm việc lâu với máy tính

MacOS

 • Time Out: nhắc nghỉ ngơi khi làm việc lâu với máy tính

Chrome extension

 1. Get video link: Flash Video Downloader
 2. TabCloud: save current tab list
 3. AVIM: Vietnamese input method
 4. Google Calendar on Chrome
 5. Hush - private bookmarking
 6. Language apps:
 7. Mate
 8. myVocabu : save the list of translated words
 9. Print Friendly & PDF
app
Top