menu
Anh-Thi DINH

fast.ai: Intro to ML for Coders 1

Posted on 28/08/2019, in Machine Learning.

I take this course on fast.ai to review what I’ve learned about ML and try something new. I take this course in parallel with Deep Learning Specialization on Coursera.

Documentation

Installation

 • Install PyTorch: lên trang chủ, chọn thiết lập tương ứng, nó sẽ ra một dòng lệnh cài đặt, ví dụ (tự thêm --user vào nếu như không mở cmd/cmder bằng quyền admin)

  pip install --user torch===1.2.0 torchvision===0.4.0 -f https://download.pytorch.org/whl/torch_stable.html
  
 • Install fastai package.

  pip install --user fastai
  
 • Create an environment fastai (nó sẽ download hết mấy cái cần thiết về và tạo thành một môi trường riêng mang tên này để sau này mình sử dụng. Mặc định, anaconda nó có môi trường tên base hay root rồi!). Xem thêm ở đây để biết chi tiết.

  conda create -n fastai python=3.7 anaconda
  conda env update
  activate fastai # windows
  

Introduction to Random Forest

Top