menu
Anh-Thi DINH

Python 1 : Fundamentals

Posted on 17/09/2018, in Infomation Technology, Python.

This post is used for noting the fundamental syntax of python. For more specific uses, cf these notes.

 • Methods: my_dict.items()
 • Functions: np.nditer(my_array)

Comments

 • Using # on each line
 • Multi lines dùng """ ở đầu và cuối, lưu ý, cái này cũng dùng để docstring, tức khi người dùng help(ten_function) thì mấy cái nằm trong đây sẽ được show ra. Ví dụ

  def reverse(text):
    """Reverse a text.
    Input the text
    Return text reversed
    """
    return text[::-1]
  
 • Continuously print: print('.', end='')

Input and Output

 • get input from user and display

  age = input("Your age? ") # python 3, raw_input for python 2
  print("Your age:",age) # don't need space after "age"
  

  Lưu ý: Tất cả input get được đều ở dạng string, nếu muốn áp dụng toán vào thì cần chuyển về float (float) hoặc int (int)

 • Xem thêm practice trên Jupyter notebook
 • print "Hello" là của python 2, còn python 3 bắt buộc là print("Hello") (cf)
 • print() print something, read() wait for user input something
 • '{} bạn'.format{'Chào'} returns 'Chào bạn'
 • "Chào bạn {} và {}".format('a', 'b') returns 'Chào bạn a và b'
 • "Chào bạn {2} và {1}".format('a', 'b') returns 'Chào bạn b và a'
 • Từ Python 3.6, có thể dùng f'Chào {a}' where a = 'bạn'
 • Print upto number of decimal

  number = 1
  print("{:.6f}".format(number)) # 1.000000
  
 • Get the input and store to numbers list

  numbers = list(map(int, input().split()))
  
 • Only 1 line

  x, y, z, n = (int(input()) for _ in range(4))
  

Underscore

 • Tham khảo tại đây.
 • When used in interpreter (nhớ lại kết quả trước đó, giống ans trong matlab)
 • Cần ignore giá trị nào đó, giống ~ trong matlab.

  x, _, y = (1, 2, 3) # x = 1, y = 3
  
  # ignore the index
  for _ in range(10)
    do_something(i)
  
  # Ignore a value of specific location
  for _, val in list_of_tuple:
    do_something()
  
 • Để đặt tên, xem PEP8
  • __double_leading_and_trailing_underscore__: “magic” objects or attributes that live in user-controlled namespaces. E.g. __init__, __import__ or __file__. Never invent such names; only use them as documented.
  • __double_leading_underscore: when naming a class attribute, invokes name mangling (inside class FooBar, __boo becomes _FooBar__boo). Nghĩa là không gọi riêng cái biến với tên này được mà phải gọi lên tên của class.
  • _single_leading_underscore: weak “internal use” indicator. E.g. from M import * does not import objects whose name starts with an underscore. biến private

__name__ == __main__

 • Xem kỹ hướng dẫn ở video này của Corey.
 • Nếu print(__name__) một file thì nó sẽ ra __main__ nếu như mình đang thực sự chạy file đó.
 • Giả sử có trường hợp mình import một file khác và chạy lệnh thực thi từ file được import, thì khi ấy, __name__ là tên của file được import chứ không phải file đang chạy.
 • Đó là lý do vì sao ta thường dùng __name__ == __main__ để chắc rằng lệnh đang được chạy trên chính file này chứ không phải từ file khác dùng lệnh import.
 • Ví dụ chỉ cần tạo 2 file có nội dung như sau rồi sau đó chạy từng file là hiểu
  • File name_main.py
  print("__name__: {}".format(__name__))
  if __name__ == '__main__':
    print("This one is only showed if this file runs directly!")
  
  • File name_main_import.py
  # This file is only used for import name_main.py
  import name_main
  print("__name__: {}".format(__name__))
  

  Cái này giúp cho việc phân loại các lệnh được thực thi trực tiếp hay gián tiếp bên trong 1 file.

Operators

 • +-*/ bình thường
 • // chia số nguyên (kết quả là interger), còn / thì luôn ra real
 • Relation: ==, !=, >, <, >=, <=
 • i = i+1 $\Leftrightarrow$ i += 1 and others
 • Ternary conditional operator: b = 100 if a>10 else 0 giống như b = (a>10)?100:0 trong C++
 • from __future__ import division đảm bảo phép chia / là chia số thực, nghĩa là 1/2 ra 0.5 chứ không phải ra 0 (cf. PEP 238) $\Rightarrow$ enabled by default in Python 3.x.
 • Đổi biến nhanh gọn: a, b = b, a

Object and Class

Comparison

 • Tham khảo. Below is an example of comparison

  class Ball(object):
    def __init__(self, color, size):
      self.color = color
      self.size = size
  
  ball1 = Ball('blue', 'small')
  ball2 = Ball('blue', 'small')
  
  print(ball1 == ball2) # Prints False!
  

  Because python compare the “id” of ball1 and ball2 instead.

 • Do đó có các comparison rich comparison methods or comparison magic methods bên trong các class/object này để “định nghĩa” luôn thế nào là bằng, lớn, nhỏ,… giữa các object với nhau.

  object.__lt__(self, other) # For x < y
  object.__le__(self, other) # For x <= y
  object.__eq__(self, other) # For x == y
  object.__ne__(self, other) # For x != y OR x <> y
  object.__gt__(self, other) # For x > y
  object.__ge__(self, other) # For x >= y
  

  Xem thêm trong cf.

Condition, loops

Condition

 • if, for, while (cf)

  # if
  if condition:
    comands
  elif condition:
    commands
  else:
    commands
  
 • Special operator (Ternary conditional operator): a = 100 if b>1 else 5
 • Operators trong so sánh: ==, !=, and, or, not, is (object is identity, so sánh id)

  a = [1, 2, 3]
  b = [1, 2, 3]
  
  a == b # True
  a is b # False
  id(a) == id(b) # True
  
 • Không có switch case, chỉ cần dùng if elif else
 • False = None, '', [], {}, ‘()’
 • nonempty $\Rightarrow$ True

Iteration

# loop
for num in nums:
	commands

# while
while condition:
  commands
 • break: stop loop
 • continue: go to next state of loop (ignore)
 • range(5) means [0,1,2,3,4]
 • range(1,5) means [1,2,3,4]
 • Có thể dùng dạng while True
 • Behind the scene, the for statement calls iter() on the container object. Bên trong đây có nhiều phép toán được định nghĩa, ví dụ như __next__ (khi dùng thì chỉ cần next())

 • Looping data structures: suppose that world is a dictionary, then one can use. Focus on .items()

   for key, value in world.items():
  

  We need item because dictionary is unordered

 • np.nditer() : print continuous 2d numpy arrays used in for loop (cf)
 • Pandas Series: brics.iterrows():

   for label, row in brics.iterrows():
  

Strings, bytes, list, dictionaries, sets, tuple

Chung, không phân biệt

 • index start in python 0 (mảng, table,…)
 • Chú ý x[1:3] là lấy thằng thứ 2 và thứ 3 chứ ko có lấy thằng thứ 4. Kiểu nó sẽ lấy $1\le i < 3$. Lý do là bởi đảm bảo x[:3] + x[3:] = x
 • "abc" + "xyz" = "abcxyz"
 • Copy list: dùng a = list(b) thay vì a=b
 • .append(<element>) (add thêm phần tử)
 • .count(<element>) (đếm phần tử <element> trong list)
 • .reverse() (đổi order các phần tử trong list),
 • .sort() (sắp xếp list tăng dần)
 • sorted(<list), reverse = True) : sắp xếp list nhưng không ảnh hưởng đến list
 • Last item: list[-1]
 • a.extend(b): đưa từng phần tử của b vào a, khác với .append()
 • a.append('b'): đưa phần tử 'b' vào trong list a nhưng a.append(c) với c=[1,2] là đưa nguyên xi [1,2] vào a chứ không phải từng phần tử của c
 • a.remove(1) : remove 1 from a (but not remove all 1 from a)
  • If you wanna remove all 1 from a: arr = [x for x in arr if x != 1]
 • a.pop(): remove last item from a and returns the this item.
 • Liệt kê values và index

  courses = ['a', 'b', 'c']
  for index, course in enumerate(courses, start = 1):
    print(index, course)
  
  # returns
  1 a
  2 b
  3 c
  
 • course_str = ', '.join(courses): tạo 1 string từ courses, cách nhau bởi dấu phẩy
 • Ngược lại là .split(' - ') chuyển từ string sang list
 • <list>.index(<element>)

List

 • len(a) gives lenght of list a (if dim of a is 1)
 • len(a) gives number of rows of a (if dim a is 2) len(a[0]) gives number of columns of a
 • map(<function>, <list>): apply <function> to each item in the <list>

Set

 • All set’s methods
 • Noduplicated, unordered, mutable
 • a.intersection(b) returns the common elements in 2 sets
 • a.difference(b) returns different elements
 • a.union(b) returns the union

Empty

 • list: a=[] hoặc a=list()
 • tupe: a=() hoặc a=tuple()
 • set: a={} hoặc a=set()

Dictionaries

 • It’s mutable (changeable)
 • Example: student = {'name': 'John', 'age': 25, 'course': ['Math', 'CompSci']}
 • Don’t forget ‘,’ between elemeents
 • Truy suất student['name']
 • Xem key có trong dic không: student.get('phone') returns None nếu không tìm thấy, nếu muốn thay chữ None thì dùng student.get('phone', 'Not Found').
  • Other way: 'name' in studnet
 • Thêm/update nhiều key: student.update({'name': 'Thi', 'phone': 555})
 • Remove del student['age'], nếu giữa lại giá trị cái xóa thì age = student.pop('age')
 • len(dict)
 • See only values student.values()
 • See key theo pairs: student.items()
 • See only keys : student.keys()
 • Truy suất only key (name, age, course): for key in student:
 • Truy suất key và values: for key, value in student.items():
 • define dictionary at once

  d = {'col1':[1, 2], 'col2':[3, 4]}
  
  # or
  
  a = [1, 2]
  b = [3, 4]
  d = {'col1':a, 'col2': b}
  

Operators

 • zip(): gôm từng phần tử của hai đối tượng lại với nhau.
  • Hai đối tượng này có thể cùng kiểu hoặc không (kiểu list, tupe, set).
  • Nếu số lượng hai đối tượng khác nhau thì sẽ lấy cho đến hết cái ít hơn
  • Sau đó thì có thể áp dụng phép chuyển kiểu để hiển thị ra hoặc sử dụng luôn
  strand_a = [1, 2, 3, 4, 5, 6]
  strand_b = "thi"
  kk = zip(strand_a, strand_b)
  print(tuple(kk))
  // can be used 
  for val_a, val_b in zip(strand_a, strand_b):
  
  ((1, 't'), (2, 'h'), (3, 'i'))

Functions

 • Basic

  def func():
  pass # fill later
  
  func() # run this function
  
 • Function return không phải là value thì luôn là None, nó cũng cho biết function hoạt động tốt.

With *

 • (Đọc SE_ref biết hết) Cái này cho phép tạo ra function với bao nhiêu argument cũng được! Với 1 * thì nó cho chúng ta nhập 1 list arg dạng tuple, còn với ** thì nó cho chúng ta nhập 1 dạng pair key-val của dictionary.

  def student(*argd, **kwargs):
  commands
  
  courses = ['Math', 'Art']
  info = {'name': 'Thi', 'age': 28}
  std = student(*course, **info)
  
  # returns
  ('Math', 'Art')
  {'name': 'Thi', 'age': 28}
  
 • Nói rõ hơn tí chỗ * này (official_ref, stackE):

 • Không phải hai cái kia đại diện cho 2 biến mà mỗi cái đại diện cho 1 nhóm biến. Nếu không thêm ký hiệu * thì nó cứ đưa hết vô biến đầu tiên (tuple)

  # Understand the meaning of character * in function
  def student(*name, **note):
  print('Name: {}'.format(name))
  print('Note: {}'.format(note))
  
  student('Thi', 10, 11, 'Bi')
  # returns
  # Name: ('Thi', 10, 11, 'Bi')
  # Note: {}
  
 • Cái ** must be a mapping (e.g. dictionary)

 • The * must be an iterable (what is it? see on stack exchange).

 • Can’t use more than two *!

 • Không nhất thiết lúc nào cũng phải có đủ 1 ***. Chúng ta có thể dùng 1 trong 2 thằng cũng được vì mỗi thằng có ý nghĩa khác nhau.

 • Cả hai thằng có thể dùng với normal arg (normal arg giống như fixed arg)

 • Đặc biệt

  def func(arg1, arg2, arg3, *, kwarg1, kwarg2):
    pass
  

  Such function accepts only 3 positional arguments, and everything after * can only be passed as keyword arguments.

Top