menu
Anh-Thi DINH

Python matplotlib

Posted on 05/09/2018, in Data Science, Python.

Install & Doc

 • pip install matplotlib
 • Documentation (use search function)
 • import matplotlib.pyplot as plt

Use?

 • Grades follows distribution: plt.hist() (histogram)

Basic plots

import matplotlib.pyplot as plt
plt.plot(year,pop)
plt.show()

 • Plot: plt.plot()
 • Show plot: plt.show()
 • Plot điểm (no line): plt.scatter()
 • Change scale: plt.xscale('log') (cf)
 • Clear up plot: plt.clf
 • plt.grid(True) : show grid
 • plt.text(x, y , 'Text'): display 'Text' tại tạo độ (x,y)
 • Only 1 arg: plt.plot(y) consider the index as x input

Scatter

 • Plot điểm rời rạc
 • plt.scatter(x, y, s = np.array(pop), c = col)
 • c = list-of-color : đổi color
 • s = np.array(pop) : chuyển sang array
 • alpha = 0.8: apacity of the bubble

Histogram

 • Use: plt.hist(values, bins = 3) and then plt.show()
 • bins: chia thành mấy cụm cho dữ liệu đầu vào là values để thể hiện coi cụm nào có nhiều thằng nhất.

Customization

 • Labels: plt.xlabel('Year'), plt.ylabel()
 • Title: plt.title()
 • Ticks: plt.yticks([0,2,3],['0','2B','4B') Có sự tương ứng giữa 2 cái [], cái sau hiển thị thay chỗ tọa độ ghi trong cái trước.
Top